De vertrouwenspersoon van WIL | Buren voor Buren

Een veilige werkomgeving

Stichting WIL | Buren voor Buren wil met haar medewerkers/vrijwilligers en klanten een veilige werkomgeving creëren waarin op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Daarvoor is een gedragscode in het leven geroepen.

Stichting WIL | Buren voor Buren vindt het belangrijk dat medewerkers/vrijwilligers en klanten, die ongewenst gedrag ervaren en daar last van hebben, hier niet mee blijven rondlopen en goede opvang en ondersteuning krijgen. Daarom zijn er afspraken gemaakt met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die onder de vlag van de Stichting WIL | Buren voor Buren vrijwilligerswerk doet, coördinatoren en bestuursleden, èn voor de buurtgenoten die door WIL geholpen worden.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Marlou Werkmeester
De vertrouwenspersoon van WIL | Buren voor Buren is Marlou Werkmeester. Meer achtergrond en contactgegevens vind je via deze link: link.

Wat is ongewenst gedrag?

Als je bejegend wordt op een manier waar je last van hebt en waardoor je met minder plezier je werk doet of geholpen wordt, dan spreken we van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan afkomstig zijn van een collega-vrijwilliger, een bestuurslid, maar ook bijvoorbeeld van degene die je in de buurt helpt.

De belangrijkste vormen van ongewenst gedrag zijn pesten, agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie. En om een paar voorbeelden te noemen: ook roddelen, weigeren samen te werken, openlijk terechtwijzen, negeren, kleineren kan als ongewenst gedrag worden ervaren.

De rol van de vertrouwenspersoon

  • De vertrouwenspersoon is om te beginnen een klankbord waar je je verhaal kan doen. Dit kan telefonisch, maar je kan ook aangeven dat je graag ergens wil afspreken om rustig te bespreken wat er aan de hand is.
  • De vertrouwenspersoon staat met je stil bij alle aspecten die er spelen en wat dit betekent voor je. Besproken wordt op welke manier je het best zou kunnen reageren op het ongewenst gedrag.
  • De vertrouwenspersoon kan je bijvoorbeeld ondersteunen door een gesprek met een collega of het bestuur voor te bereiden. Ook kan de vertrouwenspersoon indien gewenst meegaan naar zo’n gesprek.
  • De vertrouwenspersoon kan ook adviseren over een verwijzing naar daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings-)instanties.
  • De vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden als je aangifte wil doen bij de politie.
  • De vertrouwenspersoon heeft tot taak om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de aanpak van ongewenst gedrag en stelt jaarlijks een anonieme rapportage op.

Er zijn ook dingen die de vertrouwenspersoon niet doet. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet en doet ook niet aan waarheidsvinding naar de melding.

Omgaan met vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon zal een melding altijd vertrouwelijk behandelen en onderneemt nooit actie zonder dat de betrokken medewerker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De vertrouwelijkheid kan alleen doorbroken worden als vrijwel zeker is dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren (en de doorbreking dit in belangrijke mate zal voorkomen).

Vertrouwenspersoon voor cliënten

De vertrouwenspersoon heeft bij de Stichting WIL | Buren voor Buren een dubbelrol omdat ze ook vertrouwenspersoon is voor cliënten. Het zal niet snel gebeuren, maar mocht hierdoor een conflict van belangen ontstaan, dan zal met het bestuur worden overlegd over het inzetten van een tweede vertrouwenspersoon.