Profiel Bestuurslid Stichting WIL in je buurt (WIL)

Organisatie
WIL (Wijk Informatie Lijnen) is in 2016 geïnitieerd door Welzaam in samenwerking met actieve bewoners, de buurtteams in Vleuten-De Meern (VDM) en het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). In 2018 is WIL op weg gegaan om het eigenaarschap, de sturing  en de uitvoering, zoveel als mogelijk, bij actieve bewoners onder te brengen. Medio 2018 is de stuurgroep ontbonden en is er een kernteam van bewoners geformeerd die aan de slag is gegaan met de verzelfstandiging. Dit heeft in de loop van 2019 geleid tot een zelfstandig juridisch kader, met een door bewoners opgericht Stichting met ANBI status.

Vanaf het begin is er hard gewerkt om de samenwerking en afstemming op het gebied van burenhulp-diensten en wijkinformatie met U-Centraal en de Sociaal makelaars van DOCK te optimaliseren.

Wat doet WIL
WIL zet zich in om buurtgenoten verder te helpen en te informeren over wat er mogelijk is in de wijk. Iedereen kan en mag bij WIL zijn of haar vraag stellen. Vier actieve bewonersgroepen (de vier pijlers van  WIL) met in totaal ruim honderd vrijwilligers, helpen bij het vinden van een antwoord, koppelen bewoners  met een hulpvraag aan andere buurtbewoners of aan een professional of lossen een hulpvraag op bij  mensen thuis. Uitgangspunt is primair zelfredzaamheid ontwikkelen bij bewoners, door hen op weg te  helpen en hen te leren vinden van hun oplossing(en).  

WIL bestaat uit vier pijlers, de teams Locatie, Telefoon, Communicatie en Burenhulp:

De teams opereren zelfstandig maar stemmen hun werkzaamheden af binnen het kernteam. Tussen het  kernteam en het bestuur is een directe verbinding (kernteamlid is ook medebestuurder). 

Financiering
Een groot deel van het werk van WIL wordt betaald door de gemeente Utrecht, in de vorm van een subsidie. Een ander deel wordt uit reguliere middelen betaald van U-Centraal en Dock.

Soort bestuur:

 • niet uitvoerend
 • benaderbaar 
 • betrokken bij de doelgroep en de actieve bewoners

Leden bij voorkeur:

 • woonachtig in Vleuten-De Meern
 • streven naar 5 bestuursleden, in ieder geval oneven
 • mannen en vrouwen
 • affiniteit met de werksoort

Bevoegdheden bestuur:

 • vaststellen en wijzigen van de statuten van WIL
 • toezicht op de algemene gang van zaken
 • inhuur professionals
 • beleids- en werkplannen en de jaarrekening
 • goedkeuren van de begroting en het (sociaal) jaarverslag
 • aanvragen en verantwoording subsidies

Het aantal reguliere vergaderingen bedraagt minimaal 5 maal per jaar. Er is een geregeld overleg met het kernteam; daarnaast jaarlijks een plenair overleg met alle betrokkenen bij WIL.

De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 2 uur per week.

Nu de pioniersfase voorbij is staat er een termijnwisseling op het programma; we willen 2 leden vervangen. 

Gewenste kwaliteiten

 • beleidsmatig kunnen denken
 • zakelijk inzicht
 • empathisch
 • goed kunnen netwerken
 • vaardig in contacten met de gemeente
 • besluitvaardig
 • plaatselijk bestuurlijk actief
 • kunnen pionieren
 • ervaring met het werken met vrijwilligers en beschikken over voldoende tijd

Wat willen we niet

 • belangenverstrengeling, 
 • niet top-down, 
 • niet WIL-belang ondergeschikt maken aan eigenbelang.