Marktonderzoeker (afstudeerstages)

Inleiding

WIL in je buurt is een (non-profit) welzijnsorganisatie in Vleuten-De Meern, de tiende en grootste wijk van de gemeente Utrecht (50.000 inwoners). De Stichting leunt op een jarenlange reputatie onder de naam ‘Welzaam’, maar is sinds juli 2019 onafhankelijk onder de naam WIL in je buurt (WIL). WIL wordt ondersteund door de Gemeente Utrecht. WIL heeft een ANBI-status.

De kernactiviteit van WIL in je buurt is het geven van wijkinformatie op het gebied van welzijn en informele zorg (Wijk Informatiepunt) en het verlenen van burenhulp. 

Bij de activiteit van Wijk Informatiepunt moet gedacht worden aan een team van telefonisten, die vragen van wijkbewoners beantwoorden, een uitgebreide informatiegestuurde website, een map met diverse informatiefolders (de zogenaamde Wijkinformatie Map (WIM) en op termijn een team van vrijwilligers dat in buurthuizen beschikbaar is voor contact. 

Bij de rol van burenhulp moet gedacht worden aan een vijftal diensten: een algemene hulpdienst gericht op ontmoeting en contact, een boodschappenhulp dienst, een vervoersdienst, een klussendienst en een computerhulp dienst.

Over de werkzaamheden van WIL wordt uitvoerig bericht op de website wilinjebuurt.nl

Gedurende de jaren is er een gestage groei geweest in het aantal hulpvragen dat kon worden aangenomen. Hoewel deze groei door de Corona Crisis enigszins is afgezwakt, staat de Stichting nu op het punt om voor het eerst een onderzoek te doen naar de effectiviteit van haar activiteiten. 

De opdrachten

Er zijn twee onderzoeksvragen, die mogelijk elk afzonderlijk een afstudeerproject vormen. In de kern komen deze onderzoeksvragen neer op de vraag of de hulpvraag uit de wijk nog wel overeenkomt met de antwoorden die WIL geeft. Deze vraag willen wij vanuit twee invalshoeken bekijken.  

Dat wij deze twee afzonderlijke opdrachten in één document presenteren heeft als reden dat beide onderzoek nauw  met elkaar samenhangen. Het is niet onmogelijk dat dit onderzoek in teamverband wordt gedaan, waarbij het team beide vraagstukken aanpakt. In het geval dat besloten wordt tot twee separate onderzoeken, dan verwachten wij dat beide onderzoekers er baat bij zullen hebben om nauw samen te werken.  Het is goed om dan al in een vroeg stadium van elkaars onderzoek af te weten. Het is te verwachten dat de eerste fase van beide afstudeeropdrachten bestaat uit onderlinge afstemming.

Voor WIL is het natuurlijk prettig dat wij in hetzelfde introductieprogramma meteen twee onderzoekers tegelijkertijd in kunnen werken. 

(I) WIL in je buurt Tevredenheidsonderzoek

In dit onderzoek willen wij een antwoord hebben op de vraag in hoeverre WIL in je buurt de huidige activiteiten (wijkinformatievoorziening en burenhulpdiensten) invult naar de wens van de doelgroep. Is de informatie die WIL geeft relevant genoeg? Wordt deze informatie op de juiste manier gegeven? Bereikt de informatie de doelgroep voldoende? Welke verbeteringen zijn hierbij aan te geven? 

Met name bij de wijkinformatie willen we graag een visie op de manier waarop WIL de aangeboden informatie presenteert (brengt) en de manier waarop WIL de doelgroep in staat stelt er kennis van te nemen (haalt).

Met name bij de burenhulp diensten willen wij graag weten wat WIL nog meer zou moeten doen om meer mensen uit de doelgroep te bereiken. Wij hebben sterk de indruk dat onze doelgroep veel groter is dan uit de bestaande hulpvraag blijkt.

Een bijvangst van dit onderzoek is dat wij verwachten meer inzicht te krijgen in de doelgroep die WIL in je buurt op dit moment bedient: kerngegevens als waar woont de doelgroep, in welke leeftijdsklasse zit de doelgroep, wat is hun opleidingsniveau, wat is hun mediagedrag en digivaardigheid e.d., zodat een extrapolatie over alle inwoners in de wijk kan leiden tot een doelgroepverdieping.

Wij hopen en verwachten dat wij een aanzienlijk aantal aanbevelingen krijgen om de manier waarop WIL op dit moment werkt te verbeteren. Wij verwachten dat het onderzoek niet bij die constatering ophoudt, maar ook een concrete en werkbare aanzet geeft tot een verandering van onze werkwijze.

(II) WIL in je buurt behoefte-onderzoek

In deze afstudeeropdracht kijken we minder naar het huidige aanbod van WIL (informatie en burenhulp), en meer naar de vraag die in de wijk leeft. Wij willen in dit onderzoek in kaart gebracht hebben welke (andere) behoeften op het gebied van wijkinformatie en burenhulp binnen Vleuten-De Meern leven, misschien zelfs wel ruimer: op het gebied van welzijn en informele zorg.  Het onderzoek gaat dus nadrukkelijk uit van de behoefte in de wijk.

Wij verwachten in dit geval uit het onderzoek aanbevelingen te krijgen over de uitbreiding (of wijziging) van de activiteiten/diensten die voor WIL gewenst is, waarmee wij waarschijnlijk praten over een uitbreiding/verbreding van de doelgroep.  Natuurlijk kunnen wij zelf ook verzinnen dat hulp bij administratie, en voorlichting op het gebied van financiële zaken, en de verzorging van maaltijden, behoeftes vanuit de inwoners kunnen zijn, maar het gaat ons uiteraard om de onderbouwing hiervan, en om het realiteitsgehalte van een nieuw aan te bieden dienst. Het moet ook in de praktijk kunnen werken. Wellicht moeten wij helemaal niet meer denken in termen van Wijk Informatiepunt en/of Burenhulp, en komt uit het onderzoek een geheel andere visie op inspelen op behoeftes uit de wijk. Een visie die ook voor de interne organisatie van WIL in je buurt veranderingen tot gevolg kan hebben.

Een hulpmiddel hierbij kan zijn om bij de burenhulp diensten te kijken naar de vraag achter de vraag. Hiermee onderstrepen we het raakvlak met de eerste afstudeeropdracht.

Net als bij het tevredenheidsonderzoek hopen en verwachten wij een aantal aanbevelingen die het werk van WIL in je buurt bijsturen, maar wij verwachten dat het onderzoek het niet bij die constatering laat en ook een concrete aanzet geeft tot een daadwerkelijke verandering van onze werkwijze. Het zou mooi zijn als de afstudeeropdracht kan worden afgesloten terwijl een verandering al in de steigers staat.

Over de afstudeeropdrachten

Hoewel er binnen WIL voldoende menskracht beschikbaar is om de onderzoeker of de onderzoekers professioneel te begeleiden, verwachten wij een hoge mate van zelfsturing. Bij het fieldresearch gedeelte van het onderzoek kunnen we vrijwilligers van WIL om assistentie vragen. Daarnaast kan ook hulp gevraagd worden bij onze netwerkpartners DOCK (dock.nl) en U-Centraal (u-centraal.nl).

Drie mensen van WIL in je buurt vormen een sollicitatiecommissie die met de belangstellende student(en) in gesprek zullen gaan. Gedurende de afstudeeropdracht zal door de studenten ook een beroep kunnen worden gedaan op deze drie leden van de sollicitatiecommissie.

Het past bij WIL om vanuit een pragmatisch oogpunt te denken en te handelen. Dit verwachten wij ook van het onderzoek(sverslag): KISS > Keep it simple & straightforward. Wij willen met het onderzoek ook echt aan de slag kunnen. Wij zouden het project als ‘gefaald’ beschouwen, als een onderzoek in een bureaula zou verdwijnen.

Er zijn mogelijkheden om het onderzoek op locatie te doen (in een van de buurthuizen in Vleuten-De Meern). 

 WIL in je buurt is een non profit organisatie die gedragen wordt door onbezoldigde vrijwilligers. Een salaris bieden wij niemand. Wel willen wij de onderzoeker een netto onkostenvergoeding aanbieden. Deze onkostenvergoeding moet reiskosten, vakliteratuur, bureaubenodigdheden en koffie/thee e.d. voldoende kunnen dekken.